SCOPUL FUNDAŢIEI (extras din statutul F.U.S.A.M.V.B.)

 

Art. 7. (1) Fundaţia este o organizaţie nonprofit, care urmăreşte ca scop reprezentarea intereselor fondatorului în dezvoltarea activităţilor didactice de cercetare, culturale și sportive, precum și promovarea valorilor științei, culturii și civilizatiei pentru dezvoltarea societății românești integrate în spațiul European și internațional, pentru consolidarea unei societăți bazate pe cunoaștere, şi are următoarele obiective:
a) promovarea și întărirea colaborării dintre mediile universitare și de cercetare precum și cu mediul de afaceri din țară și străinătate.
b) colaborarea ştiinţifica precum și organizarea și derularea activităților de consultanță pentru instituții și companii din țară și străinătate;
c) implicarea membrilor comunității academice a U.S.A.M.V.B în activitățile fundației, creșterea gradului de implicare a comunității academice în activitățile fundației și dezvoltarea unei culturi centrate pe cunoaștere;
d) încurajarea și stimularea membrilor comunității academice a U.S.A.M.V.B pentru efectuarea de studii de specializare, finanțarea stagiilor de documentare în țară și străinătate și susținerea participării acestora la conferințe, seminarii și congrese interne și internaționale;
e) acordarea de burse pentru studii membrilor instituției fondatoare, în vederea creșterii pregătirii profesionale a acestora;
f) susținerea unui sistem de burse pentru absolvenții de liceu, cu performanțe școlare și extrașcolare deosebite, viitori studenți ai U.S.A.M.V.B;
g) organizarea și derularea de activități de promovare a imaginii U.S.A.M.V.B, pe toate planurile, atât în țară cât și în străinătate;
h) creșterea participării la programe și proiecte educaționale și de cercetare, naționale și internaționale, promovând cu consecvență cercetarea inter și multidisciplinară;
i) promovarea și susținerea inițiativelor privind educația, cercetarea științifică și formarea profesională de calitate prin derularea de proiecte naționale/internaționale;
j) acordarea de asistență de specialitate, consultanță pentru instituții și companii din țară și străinătate, activitate desfăsurată în cadrul grupurilor de specialitate constituite în cadrul fundației conform prezentului statut;
k) promovarea educației, cercetării în domeniul științelor vieții, precum și a rezultatelor obținute prin organizarea unor evenimente, acțiuni de diseminare cu scopul creșterii vizibilității, organizarea de colocvii, simpozioane, conferințe, școli de vară, dezbateri și cursuri;
l) orgnizarea și sprijinirea dezvoltării continue a calității și anvergurii conferinței internaționale “Agriculture for Life, Life for Agriculture ” a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, precum și a altor manifestări științifice organizate de U.S.A.M.V.B sau desfășurate în cadrul U.S.A.M.V.B.
m) dezvoltarea unităților de tip asociativ din domeniul științelor agricole și medicină veterinară
n) editarea de publicații proprii și de specialitate;
o) asigurarea finanțării obiectivelor fundației din sponsorizări, taxe, donații și proiecte.
p) sprijinirea dezvoltării campusului universității ca un campus al excelenței în cunoaștere.

(2) Fundația va desfăsura orice activitate economică directă, cu caracter accesoriu și în strânsă legătură cu scopul principal și obiectivele descrise la aliniatul precedent și care corespunde intereselor legitime ale Fondatorului.

 

 

Fundaţia Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti © 2018 . Toate drepturile rezervate.